Lodräta linjer i Excel-diagram

Lodräta linjer i Excel-diagram

Förmågan att effektivt modifiera och förbättra diagram i Excel en värdefull färdighet. Den här artikeln visar hur man adderar vertikala linjer i dina Excel-diagram, något som kan förhöja både klarhet och estetiskt värde i din datarepresentation. Diagrammen som avhandlas är stapel-, linje- och punktdiagram.
Artikeln kommer att utforska olika scenarion där en vertikal linje kan vara användbar. Tillämpningar såsom att addera en genomsnittslinje, mållinje, referenspunkt, baslinje eller liknande. Det finns fortfarande inget enkelt sätt att rita en vertikal linje i ett Excel-diagram. Exceldiagram har inget direkt alternativ för att lägga till sådana linjer, utan det kräver således manuellt arbete. Detta är dock en styrka i Exceldiagram; just att de är så anpassningsbara. 


Hur man lägger till en vertikal linje i ett stapeldiagram i Excel

I det inledande exemplet skall en vertikal linje adderas till detta stapeldiagram för att jämföra de nordiska länderna med EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

excel-lodrätt-vertikal-stapel1
Bild 1: ett liggande stapeldiagram i vilket en lodrät linje skall adderas.

1. Addera koordinaterna i kalkylbladet för linjen som i bilden nedan. Värdet för x är det faktiska värdet att jämföra mot medans y antar värdena 0 och 1.

excel-lodrätt-vertikal-stapel0
Bild 2: visar datamaterialet. Notera x- respektive y-koordinater för jämförelselinjen EES.

2. Högerklicka i diagrammet och välj Markera data. 

3. I dialogrutan som öppnas, välj Lägg till under Förklaringsposter.

4. Som serienamn, välj cellen innehållande namnet för serien eller skriv en ett godtyckligt namn. För Serivärden, välj de båda värdena för x. Tryck Ok två gånger för att lämna dialogrutan.

5. Två nya staplar har nu adderats till diagrammet. Högerklicka på en av staplarna och välj Ändra seriediagramtyp.

6. Härifrån, välj alternativet Kombination längst till vänster som i bilden nedan. Välj alternativet Punktdiagram med utjämnade linjer och brytpunkter.

excel-lodrätt-vertikal-stapel2
Bild 3: visar dialogrutan ‘Ändra diagramtyp’.

7. Repetera steg 2. Tryck sedan Redigera istället för som tidigare Lägg till. Välj nu båda respektive x- och y-värdena för serien. En vertikal linje kommer nu att adderas till diagrammet.

8. Dubbelklicka på den sekundära axeln längst till höger i diagrammet. I formateringsmenyn, gå till Alternativ för axel och ändra värdet för maximum till 1,0.

excel-lodrätt-vertikal-stapel3
Bild 4: visar formateringsmenyn. I rutan för maximum, ändra värdet till 1,0.

9. I respektive ände av linjen är två brytpunkter. Med formateringsmenyn öppen, tryck på en av brytpunkterna för att ta bort dessa. Gör det genom att välja Fyllning och linje > Brytpunkt > Alternativ för brytpunkt > Ingen.

10. Klart! Som en sista åtgärd; markera den sekundära axeln och tryck ‘Delete’ på tangentbordet.

Nu kvarstår bara simpel formatering och en förklaring. Personligen gillar jag att använda diagramrubriken för detta när helst jag kan. Ett annat alternativ är att addera en textbox i nära anslutning till linjen. Föredrar man detta alternativ finner man textboxar under Infoga > Text > Textruta. Det färdiga resultatet syns nedan.

excel-lodrätt-vertikal-stapel4
Bild 5: det färdiga resultatet.

Notera att det i det här fallet hade gått lika bra att addera EES som en stapel direkt i diagrammet. För exemplets skull så struntar vi i den möjligheten.

Ett annat alternativ till att lägga till en textbox är såklart att lägga till en dataetikett med serienamnet och i det här fallet x-värdet. För att göra detta, tryck på det gröna plustecknet längst upp i högra hörnet av diagrammet; Diagramelement. Tryck på pilen bredvid Dataetiketter > Fler alternativ. Härifrån, välj Serienamn och X-värde. Ta sedan bort en av de överflödiga dataetiketterna och flytta boxen till ett mer strategiskt ställe. Resultat kan se ut som nedan.

excel-lodrätt-vertikal-stapel5
Bild 5b: det färdiga resultatet. Här används en dataetikett istället.

Hur man lägger till en vertikal linje i ett linjediagram i Excel

För att kunna hänga med i exemplet och förklaringarna nedan har Excel-filen bifogats här.

I det andra exemplet skall två vertikala linjer adderas till ett linjediagram. I det här fiktiva exemplet representerar de båda kurvorna i linjediagrammet fördelningarna för uppskattad arbetsglädje på en arbetsplats för åren 2017 och år 2023. Datamaterialet innehåller totalt 200 observationer; 100 observationer per år. Med två vertikala linjer kan man på så sätt visa de respektive medelvärdena längs x-axeln.

Studerar man datamaterialet i bilden nedan finns rådatamaterialet till vänster (kolumn B:C). Till höger ser man en frekvenstabell. Den här tabellen visar själva fördelningen, och används för att plotta linjediagrammet. Det betyder att sex individer har uppskattat deras uppskattade arbetsglädje till värdet 1 år 2017, men ingen individ verkar ha uppskattat deras arbetsglädje så lågt år 2023. Kanske har denna fiktiva arbetsplats fått bukt med sina missnöjda medarbetare?

excel-lodrätt-vertikal-linje0
Bild 6: visar rådata och frekvenstabell.

För att ta fram frekvenstabellen har funktionen ANTAL.OM använts. De generiska formelerna i cell F4 och G4 är:

=ANTAL.OM($C$4:$C$103;E4) // år 2017
=ANTAL.OM($C$104:$C$203;E4) // år 2023

1. Markera frekvenstabellen för att infoga ett linjediagram.

2. Precis som i föregående exempel behövs koordinater för de vertikala linjerna. För att ta fram medelvärdet har funktionen MEDEL använts.

=MEDEL(C4:C103)
=MEDEL(C104:C203)

Detta blir x-koordinater för de vertikala linjerna. Koordinaterna för y har här valts något godtyckligt. Det finns såklart mer sofistikerade och precisa sätt att ta fram dessa, men de kommer inte avhandlas i den här artikeln.

excel-lodrätt-vertikal-linje00
Bild 8: visar koordinaterna för de lodräta linjerna.

3. Här anammas samma principer som i föregående exempel; steg 2-10. Notera att en sekundär axel inte kommer behövas. Det ger oss följande diagram:

excel-lodrätt-vertikal-linje11
Bild 9: ovanstående steg ger oss följande diagram. Notera att y-koordinaterna behöver justeras något.

4. Nästa steg är att justera y-koordinaterna något för att bättre matcha kurvorna.

5. Notera att x-axeln har förskjutits något. Värdena verkar ha hamnat mellan skalstrecken och inte direkt under. Detta kan åtgärdas genom att dubbelklicka på x-axeln. Från formateringsmenyn, gå till Alternativ för axel > Axelläge och välj Vid skalstreck.  

excel-lodrätt-vertikal-linje2
Bild 10: från ‘Formatera axel’ välj ‘Vid skalstreck’.

6. Klart! Allt som återstår är att addera textboxar som förklarar de båda linjerna. Det färdiga resultatet ses nedan.

excel-lodrätt-vertikal-linje1
Bild 11: det färdiga resultatet.

Det färdiga resultatet visar tydligt hur fördelningen har skiftats från år 2017 jämfört med år 2023. Notera att en vågrätt (horisontell) linje kan adderas på liknande sätt.

Hur man lägger till en vertikal linje i ett punktdiagram i Excel

I det här exemplet används ett datamaterial med 62 observationer. I det här punktdiagrammet (scatter plot eller spridningsdiagram) skall två linjer adderas; en lodrät men även en vertikal.

excel-lodrätt-vertikal-punkt0
Bild 12: visar datamaterialet och de nödvändiga koordinaterna för detta exempel.

Intervallet 0 ≤ y ≤ 140 var valts som minimum- respektive maximum-kordinat för punktdiagrammet. På samma sätt har 10 ≤ x ≤ 35 valts som minimum respektive maximum. Värdet G4 och H4 respektive G8 och H8 har räknats ut på följande sätt:

=(10+35)/2  //  x
=(40+140)/2  //  y

1. Markera rådatamaterialet och infoga ett punktdiagram.

2. På samma sätt som i det föregående exemplet ska nu koordinaterna för den lodräta och vertikala linjen adderas till diagrammet. Gör detta genom att högerklicka i diagrammet och välj Markera data > Lägg till. Lägg till de båda serierna. Det ger följande diagram.

excel-lodrätt-vertikal-punkt1
Bild 13: visar ett punktdiagram med de extra brytpunkterna som kommer utgöra linjerna i diagrammet.

3. Dubbelklicka på en utav de extra punkterna – förslagsvis den nedersta – och gå sedan till Diagramelement > Felstaplar > Fler alternativ.

4. I Alternativ för felstapel välj alternativen Minus och Inget slut. Välj sedan Procent och ändra till 100%.

5. Ta bort de överflödiga horisontella linjerna genom att trycka på en av dem och tryck sedan ‘Delete’. Se bild nedan för referens.

excel-lodrätt-vertikal-punkt2
Bild 14: ta bort de överflödiga horisontella linjerna som omger de båda punkterna.

6. Välj nu en av de vertikala punkterna och välj Felstaplar från Diagramelement. Detta bör direkt addera en horisontell linje. Om inte, repetera steg 5. Var sedan noga att välja endast en av de horisontella felstaplarna och välj 100%.

7. Ta på samma sätt bort de överflödiga lodräta staplarna (som i steg 5) som nu omger punkterna. Detta kan vara klurigt. Därför bör man markera en av dem, och välja Inget slut under Slutformat.

8. Nu kvarstår det att formatera x- och y-axeln för att justera maximum- och minimumvärde. Dubbelklicka på x-axeln och under Alternativ för axel, definiera rätt gränser; minimum 10 och maximum 35.

9. Repetera steg 8 för y-axeln.

10. Ta bort brytpunkterna för de båda linjerna.

11. En sista åtgärd är att ta bort stödlinjerna. Tryck på en stödlinje och tryck ‘Delete’.

12. Klart! Nu återstår bara formatering. Det färdiga resultatet kan ses nedan.

excel-lodrätt-vertikal-punkt3
Bild 13: Visar det färdiga resultatet.

Personligen gillar jag att formatera punkterna så att de är något transparenta om många punkter överlappar. Det här underlaget används även för att illustrera användandet av funktionen KORREL.

Sammanfattning

Denna artikel är en omfattande guide om hur man lägger till vertikala linjer stapel-, linje- och punktdiagram, vilket kan förbättra både klarheten och det estetiska värdet i datarepresentationen. Även om det inte finns ett direkt enkelt sätt att lägga till vertikala linjer i Excel, kan deras anpassningsbarhet utnyttjas för detta ändamål.

Stapeldiagram: Genom att lägga till koordinater i kalkylbladet och använda knep som Markera data och Ändra seriediagramtyp, kan en vertikal linje skapas. Det innefattar att justera axelvärden och ta bort brytpunkter samt sekundära axlar för att uppnå önskat resultat. Denna metod kan också inkludera att lägga till textförklaringar eller dataetiketter för ytterligare klarhet.

Linjediagram: I det här exemplet användes data som representerar arbetsglädje över två olika år. Genom att använda frekvensdata och medelvärdesberäkningar skapas koordinater för linjerna. Stegen inkluderar att justera y-koordinater och axelpositioner, samt att lägga till förklarande text.

Punktdiagram: I detta exempel adderades en lodrätt och vertikal linje för att skapa kvadranter. Detta görs genom att markera datamaterialet, lägga till koordinater för linjerna, och använda felstaplar för att skapa linjerna. Processen innefattar att justera axelgränser, ta bort överflödiga linjer och stödlinjer, och slutligen att formatera diagrammet för det slutliga resultatet.

Slutligen upprepar jag att även om det inte finns en direkt och enkel metod för att lägga till vertikala linjer i Excel, kan man uppnå detta genom kreativ användning av programmets funktioner. Ett bra sätt att slippa göra detta varje gång, kan vara att spara sitt diagram som en mall.

Många av dessa knep används även för att skapa en bullet graph. Detta har avhandlats i en tidigare artikel som man kan hitta här.


Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att kommentera.

Fler blogginlägg

Tired of Googling?
Get the best Excel tips every week. Subscribe to our newsletter.

Om skribenten

Som produktutvecklare jobbar Niklas med att skapa och förvalta kurser på Learnesys plattform. Han har studerat statistik och har en bakgrund inom programmering och datavisualisering. Förutom goda kunskaper i Excel, har han ett brinnande intresse för dataanalys, och besitter goda kunskaper inom ämnet och verktyg för området.