SUMMA.OM

Se fler Excelfunktioner
Den här lektionen och många andra finner man i Learnesys grundkurs Excelkurs Bas!

SUMMA.OM-funktionen i Excel returnerar summan av celler som uppfyller ett enda villkor. SUMMA.OM kan användas för att räkna celler som innehåller datum, tal och text. De villkor som används i SUMMA.OM stöder logiska operatorer (>,<,<>,=) samt jokertecken (*,?) för delvis matchning.

Ändamål

Summera tal i ett cellområde som uppfyller ett givet villkor

Returvärde

Summan av de givna värdena.

Syntax

=SUMMA.OM(cellområde;villkor;[summaområde])

Argument

cellområde – Området att tillämpa villkor på.

villkor – Villkor som ska tillämpas.

summaområde – [valfritt] cellområde att summera. Om det utelämnas summeras cellerna i argumentet ”område”.

Användningsanteckningar

SUMMA.OM-funktionen returnerar summan av celler i ett område som uppfyller ett enda villkor. Det första argumentet är det cellområde som villkoret ska tillämpas på, det andra argumentet är själva villkoret och det sista argumentet är det område som innehåller värdena att summera. SUMMA.OM stöder logiska operatorer (>,<,<>,=)och jokertecken (*,?) för delvis matchning. Villkor kan också anknytas till ett värde från en annan cell.

SUMMA.OM är en av åtta funktioner i Excel som delar upp logiska villkor i två delar (cellområde + villkor). Därför är syntaxen som används för att skapa villkor annorlunda, och ANTAL.OM kräver ett cellområde. Man kan alltså inte använda en matris.

SUMMA.OM kan endast använda ett enstaka villkor. Behöver du tillämpa flera villkor kan du i stället använda funktionen ANTAL.OMF. Behöver du modifiera värden i argumentet för cellområdet som en del av ett logiskt test kan du använda funktionerna PRODUKTSUMMA eller FILTER.

Grundläggande användning

Den allmänna processen för SUMMA.OM är:

=SUMMA.OM(cellområde,villkor,summaområde)

Villkoren tillämpas på celler i området. När celler i området uppfyller villkoret summeras motsvarande celler i summaområde.  Argumentet summaområde är valfritt – låter man det vara tomt summeras i stället cellerna angivet i argumentet ”cellområde”.

Exempel på kalkylblad

I kalkylbladet som visas finns tre SUMMA.OM-formler. I den första formeln (F6) returnerar SUMMA.OM det totala försäljningsvärdet där namn = “hans”. I den andra formeln (F7) returnerar SUMMA.OM det totala försäljningsvärdet där stad = “göteborg”.  I den tredje formeln (F8) returnerar SUMMA.OM det totala försäljningsvärdet då försäljning > 100:

=SUMMA.OM(C6:C16;”hans”;D5:D15)

namn = “hans”

=SUMMA.OM(D6:D16;”göteborg”;D5:D15)

stad = “göteborg”

=SUMMA.OM(E6:E16;”>100″)

försäljning > 100

Notera att likhetstecknet (=) inte krävs när du skapar “är lika med” villkor. Märk också att SUMMA.OM inte är skiftlägeskänsligt. Man kan använda “hans” eller “Hans”. Notera till slut att den sista formeln inte innehåller summaområde, vilket för att cellområdet i stället summeras.

Villkor i en annan cell

Ett värde från en annan cell kan användas i villkor med hjälp av sammanfogning. I exemplet nedan returnerar SUMMA.OM-funktionen summan av all försäljning över värdet i F5. Notera att operatorn större än (>), som är text, måste vara inom citattecken. Formeln i F6 är:

=SUMMA.OM(E5:E9;”>”&F4)

summera om värdet är större än G4

Inte lika med

Om du vill uttrycka villkor för “inte lika med” använder du operatorn “<>” inom citattecken (“”):

=SUMMA.OM(C6:C10;”<>röd “;D6:D10)

Summera om vädret inte är lika med “röd”

=SUMMA.OM(C6:C10;”<>blå”;D6:D10)

Summera om vädret inte är lika med “blå”

=SUMMA.OM(C6:C10;”<>”&F7;D6:D10)

Summera om vädret inte är lika med värdet i F7

Notera åter igen att SUMMA.OM inte är skiftlägeskänsligt.

Tomma celler

SUMMA.OM kan beräkna summor baserat på tomma eller fyllda celler. I exemplet används SUMMA.OM för att summera beloppen i kolumn D beroende på om kolumn E innehåller “x” eller är tom:

=SUMMA.OM(E6:E10;””;D6:D10)

Summera om cellen är tom

=SUMMA.OM(E6:E10;”<>”;D6:D10)

Summera om cellen inte är tom

Datum

Det enklaste sättet att använda ANTAL.OM med datum är att sätta in en referens till ett giltigt datum i en annan cell eller använda DATUM-funktionen. Exemplet nedan visar båda metoderna:

=SUMMA.OM(C6:C10;”<“&DATUM(2020;5;1);D6:D10)

=SUMMA.OM(C6:C10;”>=”&DATUM(2020;8;1);D6:D10)

=SUMMA.OM(C6:C10;”>”&F9;C5:C9)

Notera att vi måste lägga till en operatör till datumet i F9. Vill du använda mer avancerade datumvillkor (tex. alla datum i en viss månad eller alla datum mellan två givna datum) kan du i stället använda funktionen SUMMA.OMF.

Anteckningar

  • SUMMA.OM kan endast använda ett villkor. Använd funktionen SUMMA.OMF för att kunna använda flera villkor.
  • När summaområdet utelämnas summeras i stället cellerna i cellområdet.
  • Textsträngar inom villkoren måste vara inom citat (“”), dvs. “äpple”, “>32”, osv.
  • Cellreferenser i villkor bör inte vara inom citattecken, dvs <. 
  • SUMMA.OM kräver ett cellområde – man kan inte använda en matris.

SUMMA.OM funktionen adderar värdena i ett cellområde baserat på ett visst villkor.

I vårt exempel vill vi endast addera de nummer som är större än 10.

Detta kommer att kräva två argument: Cellområdet… och villkoret, vilket för oss blir ”större än 10” inom citationstecken.

Som vi ser så är summan av de nummer som är högre än tio, ett hundra tre.

I denna lektion har vi visat funktionen som adderar värden i ett cellområde baserat på ett villkor, SUMMA.OM.