Dela ditt kursdiplom på LinkedIn under april månad och var med i utlottningen av fantastiska priser 🌞 Läs mer 👈

Dela

Se även: | FILTER | SORTERA | SORTERAEFTER | SEKVENS |

Den här lektionen och många andra finner man i Learnesys fördjupningskurs i Excel, Excelfunktioner Fördjupning.

Sammanfattning

UNIK-funktionen returnerar en lista med unika värden i en lista eller ett intervall. Värdena kan vara i text-, siffer-, datum-, tidformat osv.

Syfte
Extrahera unika värden från ett intervall

Argument
matris – område eller matris från vilken unika värden kan extraheras
[by_col] – [valfritt] hur man jämför och extraherar. För rad används FALSKT (standard) och för kolumn används SANT
[exactly_once] – [valfritt] För värden som är unika i den meningen att de inträffar endast en gång används SANT. För samtliga unika värden används FALSKT (standard)

Returvärde
Unika värden från ett angivet område eller en matris

Syntax
=UNIK(matris;[by_col];[exactly once])


Hur använder man funktionen UNIK i Excel?

Exempel 1 – Grundläggande användning

I exemplet nedan används klammerparenteser ‘{}’ för att definiera en matris i funktionen:

=UNIK({1;2;2;3;3;3;4})

Resultatet av funktionen blir i det här fallet 1, 2, 3, 4. Detta eftersom dessa fyra är de unika värdena i denna matris.

Exempel 2 – grundläggande användning med andra och tredje argumentet

I det föregående exemplet användes matrisen {1;2;2;3;3;3;4}. Använder vi det andra argumentet i funktionen likt nedan

=UNIK({1;2;2;3;3;3;4};SANT)

får man resultatet 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Detta pga att samtliga värden utgör de enda värdena i varsin kolumn. Använder man istället FALSKT – vilket är standard – kommer vi få samma resultat som i Exempel 1.

I nästa exempel används det tredje argumentet för att extrahera de värden som förekommer endast en gång.

excel-unik-1
Exempel 2: i detta exempel används det tredje argumentet i funktionen – exactly_once.

Mer om funktionen UNIK

UNIK-funktionen extraherar en lista med unika värden från ett intervall eller en matris. Resultatet är en dynamisk samling av unika värden.

Om denna lista är det slutliga resultatet (dvs. inte lämnas över till en annan funktion), kommer värdena att “spilla” på kalkylbladet till ett intervall som automatiskt uppdateras när nya unika värden läggs till eller tas bort från källintervallet. Detta ger upphov till felkoden #SPILL!.

UNIK tar tre argument. Som standard extraherar UNIK unika värden i rader. För att tvinga UNIK att extrahera unika värden efter kolumner, ställ in by_col till SANT eller 1. Det sista argumentet, exactly_once, anger beteendet för värden som visas mer än en gång. Som standard extraherar UNIK alla unika värden, oavsett hur många gånger de visas i en matris. För att extrahera unika värden som bara visas en gång i matrisen, ställ in exactly_once på SANT eller 1.

Obs: UNIK-funktionen är inte skiftlägeskänslig. UNIK kommer att behandla “ÄPPLE”, “Äpple” och “äpple” som samma text.

Bra att veta om SUMMA-funktionen

  • UNIK är en matrisfunktion, och kan således ge upphov till #SPILL-fel.
  • UNIK är inte skifteslägeskänslig.
  • För att använda UNIK med ett kriterium, kombinera UNIK och FILTER till en formel.

Mer läsning

Man lär sig mer om UNIK-funktionen i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!

 

I tredje argumentet berättar vi för Excel om vi vill returnera alla de unika värdena som finns, eller om vi vill returnera de värden som endast uppstår en gång.

Vi provar att skriva in Sant, avslutar funktionen och trycker retur, och ser då att vi endast får fram Administration och Vaktmästare, då de endast uppstår en gång i avdelningslistan.

Vi går istället in i funktionen och ändrar till falskt, och när vi trycker retur har vi en fullständig lista över de avdelningar som finns i företaget.

Vi kan nu använda denna lista för andra funktioner, men ibland kan det bli lite klurigt eftersom man inte kan kopiera över resultaten till andra celler.

Därför markerar vi listan, och klistrar in värden i cellen högst upp.