Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

Se även: | SLUMPMATRIS | SORTERA | SORTERAEFTER | FILTER |

Den här lektionen och många andra finner man i Learnesys fördjupningskurs i Excel, Excelfunktioner Fördjupning.

Sammanfattning

Excel-funktionen SEKVENS genererar en lista med sekventiella nummer i en matris. Matrisen kan vara endimensionell eller tvådimensionell, beroende på argumenten för rader och kolumner.

Syfte
Returnera en matris av en lista med sekventiella nummer

Argument
rader – antal rader att returnera.
[kolumner] – [valfritt] antal kolumner att returnera.
[start] – [valfritt] startvärde (standardvärde är 1).
[steg] – [valfritt] ökning mellan varje värde (standardvärde är 1).

Returvärde
En matris av sekventiella värden

Syntax
=SEKVENS(rader;[kolumner];[start];[steg])


Hur används SEKVENS-funktionen i Excel?

Exempel 1 – Grundläggande användning

Sekvensfunktionen använder fyra argument: rader, kolumner, start och steg. Samtliga argument har standardvärdet 1. Rader och kolumner styr hur många rader och kolumner som ska genereras i resultatet. Nedan är exempel på formler som genererar nummer mellan 1 och 10 i rader och kolumner.

=SEKVENS(1;10)   // returnerar talen 1-10 över 10 kolumner
=SEKVENS(10;1)   // returnerar talen 1-10 över 10 rader

Det går att få samma resultat som ovan genom att utelämna första respektive andra argumentet:

=SEKVENS(,10)   // returnerar talen 1-10 över 10 kolumner
=SEKVENS(10)   // returnerar talen 1-10 över 10 rader

Exempel 2 – Grundläggande användning med samtliga argument

Det tredje argumentet, start, är startpunkten i den numeriska sekvensen. Det fjärde argumentet, steg, styr ökningen mellan varje värde.

excel-sekvens-1
Exempel 2: här används SEKVENS-funktionen med startvärdet 10. För varje steg adderas 5, varför talserien 10-15-20-25-30 uppstår.

Exempel 3 – Skapa en sekvens av datum

För att generera en lista med 12 datum som motsvarar den första dagen i månaden samtliga månader under ett kalenderår, kan du använda SEKVENS tillsammans med DATUM– och EDATUM-funktionerna:

excel-sekvens-2
Exempel 3: här används funktionen SEKVENS tillsammans med EDATUM och DATUM för att skapa en lista med datum.

Mer om funktionen SEKVENS

Funktionen SEKVENS genererar en lista med sekventiella nummer i en matris. Matrisen kan vara endimensionell eller tvådimensionell och styrs främst av argumenten rader och kolumner. SEKVENS kan användas självständigt för att skapa en matris med sekventiella nummer. Den kan också användas för att generera en numerisk matris inuti en annan formel, vilket kan tillämpas i mer komplicerade formler.
Funktionen SEKVENS tar fyra argument: rader, kolumner, start och steg. Alla värden har standardvärdet 1. Argumenten rader och kolumner styr antalet rader och kolumner som ska genereras i resultatet.
Notera att resultatet av SEKVENS är en matris av värden som kommer att “spilla” till intilliggande celler. För att lära dig mer om felkoden #SPILL!, se denna artikel.

Bra att veta om SEKVENS-funktionen

 • SEKVENS går även att använda med negativa tal.
 • SEKVENS är en matrisfunktion och kan således resultera i #SPILL!-fel.
 • Använd SEKVENS tillsammans med TECKENKOD för att skapa en lista med bokstäver eller tecken.

Mer läsning

Man lär sig mer om SEKVENS-funktionen i vår kurs Excelfunktioner Fördjupning!