LÄNGD

Se fler Excelfunktioner

Se även: | VÄNSTER, HÖGER & EXTEXT |

Sammanfattning

LÄNGD-funktionen i Excel returnerar längden på en given textsträng som antalet tecken. LÄNGD räknar även siffror, men inte siffror belägna i en cell som är formaterad som tal.

Syfte
Erhålla textlängd

Argument
text – Texten för att beräkna längden

Returvärde
Antal tecken av en textsträng

Syntax
=LÄNGD(text)

Den här lektionen och många andra finner man i Learnesys fördjupningskurs i Excel, Excelfunktioner Fördjupning!

Hur använder man LÄNGD-funktionen i Excel?

Exempel 1 – LÄNGD i sin enklaste form

LÄNGD kan användas tillsammans med en cellreferens, eller så kan man skriva textsträngen direkt som nedan.

=LÄNGD("Learnesy lär dig Excel")

LÄNGD-funktionen i exemplet returnerar talet 22, vilket är summan av alla tecken. Detta inkluderar alltså mellanslag.

I denna lektion kommer vi att kolla på hur vi förenar flera rader text genom att använda ett &-tecken, så väl som hur man finner en rads längd genom att använda funktionen LÄNGD.

För att förena två rader text som finns i olika celler använder vi et-tecknet mellan referenserna till dessa celler.

I mellan referenserna kan vi också lägga till ytterligare text, till exempel, ett mellanslag.

För att få fram antalet tecken en rad text har, använder vi funktionen LÄNGD.

Den har endast ett argument: cellen som innehåller texten vars tecken vi vill räkna ihop.

Vi skriver in Lika med, LÄNGD, och markerar cellen.

Vi ser då att cellen innehåller totalt 11 tecken.

I denna lektion har vi gått igenom hur man förenar textrader, samt får fram dess längd.