Vill du ha gratis tillgång till vår kurs i Excelfunktioner?

Fyll i e-post och telefon så får du 7 dagar gratis tillgång till vår fördjupningskurs i funktioner!

Dela

Se även: | VÄNSTER, HÖGER & EXTEXT |

Den här lektionen och många andra finner man i Learnesys fördjupningskurs i Excel, Excelfunktioner Fördjupning!

Sammanfattning

LÄNGD-funktionen i Excel returnerar längden på en given textsträng som antalet tecken. LÄNGD räknar även siffror, men inte siffror belägna i en cell som är formaterad som tal.

Syfte
Erhålla textlängd

Argument
text – Texten för att beräkna längden

Returvärde
Antal tecken av en textsträng

Syntax
=LÄNGD(text)


Hur använder man LÄNGD-funktionen i Excel?

Exempel 1 – LÄNGD i sin enklaste form

LÄNGD kan användas tillsammans med en cellreferens, eller så kan man skriva textsträngen direkt som nedan.

=LÄNGD("Learnesy lär dig Excel")

LÄNGD-funktionen i exemplet returnerar talet 22, vilket är summan av alla tecken. Detta inkluderar alltså mellanslag.

Exempel 2 – räkna antal tecken baserat på ett villkor

Man kan använda funktionen LÄNGD för att räkna antal tecken baserat på ett villkor. I exemplet nedan används LÄNGD i en formel tillsammans med funktionerna SUMMA och FILTER. Villkoret är i det här fallet texten i cell E7.

Exempel 1: här används funktionen längd för att räkna antal tecken baserat på ett villkor.

Textsträngarna “SE619631-7” och “NO615000-2” är båda av längden 10 antal tecken, varför resultatet i F7 blir 10+10=20.

Exempel 3 – räkna tecken i flera cellområden

Det går även att räkna tecken i flera cellområden. I exemplet nedan används funktionen LÄNGD tillsammans med SUMMA och VSTACK.

Exempel 2: här används LÄNGD för att räkna ut antal tecken i två cellintervall.

Formeln adderar antal tecken från cellintervallen B7:B20 och C7:C20, och summeras i cell E7.


Mer om funktionen LÄNGD

Funktionen LÄNGD returnerar antalet tecken i en given textsträng. LÄNGD tar bara emot ett argument, argumentet text. LÄNGD räknar antalet tecken i text, inklusive mellanslag och skiljetecken, och returnerar ett tal som resultat. Om text är en tom sträng (“”) eller text är en referens till en tom cell, returnerar LÄNGD noll. LÄNGD räknar även tecken i strängar eller celler endast innehållande siffror. Till exempel:

=LÄNGD(234)

resulterar i svaret “3”.

Bra att veta om LÄNGD-funktionen

  • LÄNGD returnerar textens längd som ett tal.
  • LÄNGD fungerar med siffror, men nummerformatering ingår inte.
  • LÄNGD returnerar noll om ett värde är tomt.

Mer läsning

Man lär sig mer om LÄNGD-funktionen i kursen Excelfunktioner Fördjupning från vilken lektionen ovan är hämtad.