🆕 Prova vår nya kursplanerare – en kalenderfunktion som planerar ditt dagliga lärande 📅 För mer info →

MySQL datatyper

MySQL datatyper

Datatyper för text

CHAR(storlek)

En sträng med fast längd (kan innehålla bokstäver, siffror och specialtecken). Storleksparametern anger kolumnlängden i tecken – kan vara från 0 till 255. Standard är 1.

VARCHAR(storlek)

Textsträng med variabel längd (kan innehålla bokstäver, siffror och specialtecken). Storleksparametern anger den maximala kolumnlängden i tecken – kan vara från 0 till 65535

BINARY(storlek)

Samma som CHAR, men lagrar binära byte strängar. Storleksparametern anger kolumnlängden i bytes. Standard är 1.

VARBINARY(storlek)

Likt VARCHAR, men lagrar binära byte strängar. Storleksparametern anger den maximala kolumnlängden i bytes.

TINYBLOB

Används för mindre Binary Large Objects. Maxlängd är 255 bytes.

BLOB

Används För Binary Large Objects. Rymmer upp till 65 535 byte med data.

TINYTEXT

Lagrar textsträngar med maxlängd på 255 tecken.

TEXT(storlek)

Lagrar text med maximal storlek på 65,535 bytes

MEDIUMTEXT

Lagrar en sträng med en maximal längd på 16 777 215 tecken.

LONGTEXT

Lagrar en sträng med en maximal längd av 4 294 967 295 tecken.

ENUM(värde1, värde2, värde3, ...)

Ett strängobjekt som bara kan ha ett värde, valt från en lista över möjliga värden. Du kan lista upp till 65535 värden i en ENUM -lista. Om ett värde infogas som inte finns i listan infogas ett tomt värde. Värdena sorteras i den ordning du anger dem.

SET(val1, val2, val3, ...)

Ett strängobjekt som kan ha 0 eller fler värden, valt från en lista med möjliga värden. Du kan lista upp till 64 värden i en SET -lista.

Numeriska datatyper

BIT(storlek)

En typ av bitvärde. Antalet bitar per värde anges i storlek. Storleksparametern kan hålla ett värde från 1 till 64. Standardvärdet för storlek är 1.

TINYINT

Litet heltal i intervallet från -128 till 127. Osignerat intervall är från 0 till 255.

BOOL

Noll tolkas FALSKT, övriga tal tolkas som SANT.

BOOLEAN

Samma som BOOL.

SMALLINT

Ett litet heltal. Intervallet är från -32768 till 32767. Osignerat intervall är från 0 till 65535.

MEDIUMINT

Medelstor heltal. Intervallet är från -8388608 till 8388607. Osignerat intervall är från 0 till 16777215.

INT

Medelstor heltal. Intervallet är från -2147483648 till 2147483647. Osignerat intervall är från 0 till 4294967295.

BIGINT

Lagrar stora heltal. Signerat intervall är från -9223372036854775808 till 9223372036854775807. Osignerat intervall är från 0 till 18446744073709551615

FLOAT(stolek, d)

Lagrar decimaltal. Maximala antalet siffror anges i storlek. Antalet siffror efter decimalpunkten anges i parametern d.

Datum och tid

DATE

Lagrar datum, Format: ÅÅÅÅ-MM-DD. Intervallet som stöds är från ‘1000-01-01’ till ‘9999-12-31’

DATETIME

Lagrar datum och tid. Format: ÅÅÅÅ-MM-DD hh: mm: ss. Intervallet som stöds är från ‘1000-01-01 00:00:00’ till ‘9999-12-31 23:59:59’. Lägga till DEFAULT och ON UPDATE i kolumndefinitionen för att få automatisk initialisering och uppdatering till aktuellt datum och tid.

TIME

Lagrar tid. Format: hh: mm: ss. Intervallet som stöds är från -838: 59: 59 till 838: 59: 59

YEAR

Ett år i fyrsiffrigt format. Tillåtna värden i fyrsiffrigt format: från 1901 till 2155 och 0000.