FINN.RAD

Se flere Excel-funksjoner

FINN.RAD er en Excel-funksjon for å søke etter data i en tabell arrangert vertikalt. FINN.RAD kan bruke både omtrentlig, eksakt matching og jokertegn (*?) for delvis matching. Oppslagsverdier må være i kolonnen lengst til venstre i tabellen som brukes av FINN.RAD.

Hensikt

Finn en verdi i en tabell ved å matche den med verdiene i den første kolonnen

Returverdi

Den samsvarende verdien fra en tabell.

Syntaks

= FINN.RAD (søkeverdi;tabellmatrise;kolonneindeks;[omtrentlig])

Argument

søkeverdi – Verdien som skal søkes etter i kolonnen lengst til venstre i en tabell.

tabellmatrise – Tabellen som verdien skal hentes fra.

kolonneindeks – Kolonnen i tabellen hvor verdien skal hentes fra.

omtrentlig – [valgfritt] SANN = omtrentlig samsvar (standard). USANN = eksakt samsvar.

Bruksnotater

FINN.RAD er en Excel-funksjon som lar oss hente data fra en tabell arrangert vertikalt. Oppslagsverdier må være i kolonnen lengst til venstre i tabellen som brukes av FINN.RAD. FINN.RAD kan bruke både omtrentlig, eksakt matching og jokertegn (*?) For delvis matching.

FINN.RAD tar inn fire argumenter: oppslagsverdi, tabellmatrise, kolonneindeks og omtrentlig. Oppslagsverdien er verdien du skal se etter, og tabellmatrisen er celleområdet der funksjonen ser etter verdien. Tabellkolonnen første kolonne må inneholde oppslagsverdiene. Kolonneindeksargumentet anses å være kolonnenummeret til verdien som skal hentes, der den første kolonnen i tabellmatrisen er kolonne 1. Til slutt sjekker argumentet den omtrentlige samsvarsatferden. Hvis omtrentlig er SANN eller 1, vil FINN.RAD utføre en omtrentlig matching. Hvis omtrentlig er USANN eller null, vil FINN.RAD utføre en eksakt matching. Å bruke det omtrentlige argumentet er valgfritt og er SANN fra begynnelsen, noe som betyr at FINN.RAD utfører en omtrentlig matching som standard.

Vertikalt søk

Hensikten med FINN.RAD er å enkelt finne informasjon i en tabell:

Med ordrenummeret i kolonne C som søkeverdi kan FINN.RAD hente ut Kunde-ID, Beløp, Navn og By for enhver ordre. For eksempel, hvis du ønsker å hente navnet på 2005-ordren, er formelen:

= FINN.RAD(2005;C6:G10,4,FALSE)

Returnerer “Jan Svensson”

Ønsker du å søke etter horisontale data kan du bruke FINN.KOLONNE, INDEKS og SAMMENLIGNE eller XOPPSLAG.

FINN.RAD er basert på kolonnenummer

Når du bruker FINN.RAD, se for deg at hver kolonne i tabellmatrisen er nummerert, med start fra venstre. Hvis du ønsker å hente en verdi fra en bestemt kolonne, skriv inn tilsvarende tall som kolonneindeks. I vårt eksempel er kolonneindeksen som henter fornavnet nedenfor 2:

Ved kun å endre verdien på kolonneindeksen kan du slå opp kolonnene 2, 3 og 4:

= FINN.RAD (H2;B3:E12;2;USANN)

Slår opp fornavn

= FINN.RAD (H2;B3:E12;3;USANN)

Slår opp etternavn

= FINN.RAD (H2;B3:E12;4;USANN)

Slår opp e-postadresse

FINN.RAD leter kun mot høyre 

FINN.RAD kan bare søke etter verdier fra venstre til høyre. Du kan med andre ord bare hente data til høyre for kolonnen som inneholder oppslagsverdier:

Hvis du vil finne verdier til venstre, kan du i stedet bruke XOPPSLAG eller INDEKS og SAMMENLIGNE.

Matchende moduser

FINN.RAD har to matchende moduser, eksakt og omtrentlig, som styres av det fjerde argumentet, “omtrentlig”. Når “omtrentlig” er SANN, samsvarer FINN.RAD med et verdiområde i stedet for en eksakt verdi. Et godt eksempel på dette er å bruke FINN.RAD for å beregne karakterer. Når “omtrentlig” er USANN, utfører FINN.RAD en eksakt match, som i eksemplet ovenfor.

‘Omtrentlig’ er et valgfritt argument, og er SANN som standard. Dette betyr at omtrentlig samsvar er standardmodus. Angi «omtrentlig» til USANN for å utføre et eksakt samsvar:

FINN.RAD (verdi;tabell;kolonneindeks)

Utfører en omtrentlig match (standard)

FINN.RAD (verdi;tabell;kolonneindeks;SANN)

Utfører en omtrentlig match

= FINN.RAD (verdi;tabell;kolonneindeks;USANN)

Utfører en eksakt match

Tips: Angi alltid en verdi for “omtrentlig” for å sikre forventet oppførsel.

Du kan også angi null (0) for en eksakt match og 1 for en omtrentlig match.

Eksempel på eksakt matching

I de fleste tilfeller vil du sannsynligvis bruke FINN.RAD i eksakt samsvarsmodus. Dette er rimelig når du har et unikt nøkkeltall å bruke som oppslagsverdi, for eksempel KundID i denne tabellen:

Kun den første matchingen

Når det gjelder dupliserte samsvarsverdier, finner FINN.RAD den første matchen. I eksemplet nedenfor skal FINN.RAD-funksjonen se etter prisen på fargen «Grønn». Det er tre linjer med fargen Grønn, og FINN.RAD returnerer prisen på den første linjen den finner. Formelen i celle F5 er:

= LETARAD (F5; C5: D11; 2; FALSE)

Retur 170 kr

Lete toveis

I FINN.RAD-funksjonen er kolonneindeksargumentet normalt hardkodet som et statisk tall. Du kan imidlertid også lage en dynamisk kolonneindeks ved å bruke SAMMENLIGNE-funksjonen for å finne kolonnen du vil finne. Denne teknikken hjelper deg med å lage et dynamisk toveis oppslag som samsvarer på både rader og kolonner. I eksemplet nedenfor er FINN.RAD gjort for å utføre et søk basert på navn og måned. Formelen i H6 er:

= FINN.RAD(I4;C5:F13;PASS(I5;C4:F4;0);0)

Normalt er INDEKS og SAMMENLIGNE en mer fleksibel måte å utføre et toveis oppslag på.

Flere vilkår

FINN.RAD-funksjonen håndterer ikke flere vilkår i funksjonen. Du kan imidlertid bruke en «hjelpekolonne» til å slå sammen flere celleområder og bruke disse områdene som om de var flere vilkår i en FINN.RAD-funksjon. I eksemplet nedenfor er kolonne C en hjelpekolonne som kobler for- og etternavn sammen med denne formelen:

= D5&E5

Oppretter hjelpekolonnen

FINN.RAD-funksjonen er laget for å gjøre det samme for å lage en oppslagsverdi. Formelen i I6 er:

= FINN.RAD(I4&I5;C5:F13;4;0)

INDEKS, SAMMENLIGNE og XOPPSLAG er bedre til å søke ut fra flere vilkår.

FINN.RAD og #I/T – Feil

Hvis du bruker FINN.RAD, vil du uunngåelig støte på #I/T-feilen. I eksemplet nedenfor er ikke oppslagsverdien “Toy Story 2” i oppslagstabellen, og alle tre SER-formlene gir #I/T-feil:

#I/T-feilen er nyttig fordi den forteller deg at noe gikk galt. Årsaken til #I/T kan være:

 • Oppslagsverdien er ikke i tabellen
 • Oppslagsverdien er feilstavet eller inneholder ekstra mellomrom
 • Matchings modus er nøyaktig når den skal være omtrentlig
 • Tabellområdet er ikke lagt inn riktig i funksjonen
 • Du kopierer FINN.RAD-funksjonen ned og tabellreferansen er ikke absolutt

Hvis du vil “fange” #I/T-feilen og returnere en annen verdi, kan du bruke HVIS.IT-funksjonen som følger:

Formelen i H6 er:

= HVIS.IT(FINN.RAD (I4;C5:F9;2;USANN);”Ikke funnet”)

Meldingen som vises kan tilpasses. Hvis du vil at meldingen skal være tom, skriv inn tomme anførselstegn (“”).

= HVIS.IT(FINN.RAD(I4;C5:F9;2;USANN);””)

Notater

 • Som standard utfører FINN.RAD en omtrentlig match.
 • FINN.RAD skiller ikke mellom store og små bokstaver.
 • Argumentet “omtrentlig” styrer samsvarsmodusen. USANN = eksakt, SANN= omtrentlig (standard).
 • Hvis «omtrentlig» er tom eller SANN eller 1:
 1. FINN.RAD samsvarer med den nærmeste verdien mindre enn søkeverdien.
 2. FINN.RAD bruker fortsatt en eksakt match hvis mulig.
 3. Kolonne 1 i tabellmatrisen må sorteres i stigende rekkefølge.
 • Hvis “omtrentlig” er USANN eller null:
 1. FINN.RAD utfører en eksakt match.
 2. Kolonne 1 i tabellmatrisen trenger ikke sorteres.

I denne leksjonen går vi gjennom funksjonen FINN.RAD.
Funksjonen søker en gitt verdi i kolonnen lengst til venstre, og returnerer en verdi i en annen kolonne på samme rad.

Vi skriver likhetstegn, FINN.RAD. Funksjonen har fire argumenter: det vi søker i tabellen, som vi finner i celle C4; celleområdet; hvor mange kolonner fra venstre vi finner returverdien, som er den tredje; og SANN eller USANN avhengig av hvorvidt vi vil ha en nøyaktig eller omtrentlig match, så vi skriver USANN for eksakt.

Så gjør vi celleområdereferansen absolutt, da kan vi kopiere nedover og få frem resultatene for hvert kjøpsnummer.

I denne leksjonen har vi sett på FINN-RAD-funksjonen, som er nyttig når du søker bestemte verdier I en tabell.