Vil du bli bedre på Excel-funksjoner?

Fyll inn din e-postadresse og vi gir deg 7 dager gratis tilgang til kurset Excelfunksjoner Fordypning.

Del

SUMMER-funksjonen i Excel returnerer summen av de angitte verdiene. Disse verdiene kan være tall, cellereferanser, celleområder og konstanter. SUMMER kan behandle opptil 255 individuelle argumenter i en funksjon.

Hensikt

Oppsummer tall

Returverdi

Summen av de angitte verdiene.

Syntaks

= SUMMER (tal1, [tal2], [tal3], …)

Argument

nummer1 – Den første verdien som skal summeres.

nummer2 – [valgfritt] Den andre verdien som skal summeres.

nummer3 – [valgfritt] Den tredje verdien som skal summeres.

Bruksnotater

SUMMER-funksjonen returnerer summen av de angitte verdiene. Disse verdiene kan være tall, cellereferanser, celleområder og konstanter, i hvilken som helst kombinasjon. SUMMER kan håndtere opptil 255 individuelle argumenter totalt.

SUMMER-funksjonen tar flere argumenter i formen tall1, tall2, tall3 osv. opptil 255 totalt i en og samme funksjon. Argumentene som brukes kan være hardkodede konstanter, cellereferanser eller et helt celleområde. Alle tallene gitt som argumenter vil da summeres. SUMMER ignorerer automatisk tomme celler så vel som celler som inneholder tekst verdier, noe som gjør SUMMER praktisk for å summere celler innenfor et gitt celleområde som kan inneholde tekst verdier.

Eksempel

SUMMER brukes vanligvis til å summere hele områder. For eksempel:

= SUMMER (A1: A9)

summerer alle 9 cellene i området A1: A9

= SUMMER (A1: F1)

Oppsummerer alle 6 cellene i området A1: F1

= SUMMER (A1: A100)

Oppsummerer alle 100 cellene i området A1: A100

Verdiene i alle argumenter summeres, så følgende formler uttrykker det samme:

= SUMMER (A1: A5)

= SUMMER (A1, A2, A3, A4, A5)

= SUMMER (A1: A3, A4: A5)

I det viste eksemplet er formelen i D12:

= SUMMER (D6: D10) // returnerer 9,05

Referanser trenger ikke være ved siden av hverandre. For eksempel:

= SUMMER (A1, F13, E100)

SUMMER ignorerer automatisk tekst verdier uten å gi en feilmelding. Dette er nyttig i situasjoner der for eksempel annenhver celle inneholder en tekst verdi, som ellers ville returnert en feil. Funksjonen vil imidlertid returnere en feil hvis en av cellene allerede inneholder en feil.

Snarvei

Excel har en snarvei for automatisk å summere et celleområde ovenfor. Det er:

Shift + Alt + 0

Notater

• SUMMER ignorerer automatisk tomme celler og celler med tekst verdier.

• Hvis argumenter inneholder feil, returneres en feil.

• MENGDE-funksjonen kan i stedet brukes til å summere opp om det er feil, så ignoreres feil.

• SUMMER kan behandle opptil 255 argumenter totalt.

• Argumentene som er spesifisert kan være konstanter, celleområder, navngitte celleområder eller individuelle cellereferanser.

I denne leksjonen viser vi SUMMER-funksjonen, som summerer sammen alle verdiene i en gruppe celler.
SUMMER-funksjonen har ett argument: celleområdet som inneholder verdiene vi ønsker å summere.

Vi skriver inn likhetstegn, SUMMER, og markerer celleområdet.

Som vi ser så er summen av verdiene i celleområdet hundre og tjueen.

Merk at SUMMER-funksjonen ignorerer alle celler som inneholder bokstaver.

I denne leksjonen har vi gått gjennom SUMMER-funksjonen, som summerer alle nummer i et celleområde.