Vil du få gratis tilgang til vårt Excel-funksjonskurs?

Fyll inn din e-postadresse og telefon, så gir vi deg 7 dagers gratis tilgang til vårt kurs Excelfunksjoner Fordypning.

Del

ANTALL

ANTALL-funksjonen i Excel returnerer antall numeriske verdier i et celleområde. Med numerisk verdi mener vi negative tall, prosenter, datoer, klokkeslett, brøker og hele formler som returnerer numeriske verdier, mens tomme celler og tekst verdier ignoreres.

Hensikt

Telle tall

Returverdi

Antall numeriske verdier

Syntaks

= ANTALL (verdi1; [verdi2]; …)

Argument

verdi1- Et objekt, cellereferanse eller område.

Bruksnotater

ANTALL returnerer antall numeriske verdier i listen over spesifiserte argumenter. Funksjonen tar inn flere argumenter i formen verdi1, verdi2, verdi3 osv. Argumenter kan være individuelle hardkodede verdier, cellereferanser eller celleområder på opptil 255 argumenter totalt. Alle tall telles, inkludert negative tall, prosenter, datoer, klokkeslett, brøker og formler som returnerer tall. Tomme celler og testverdier ignoreres.

Eksempel

ANTALL beregner numeriske verdier og ignorerer tekst verdier:

= ANTALL (1; 2; 3)

returnerer 3

= ANTALL (1; “a”; “b”)

returnerer 1

= ANTALL (“eple”; 100; 125; 150; “oransje”)

returnerer 3

ANTALL-funksjonen brukes vanligvis på et område. For eksempel, hvis du ønsker å beregne numeriske verdier innenfor celleområde A1: B10:

= ANTALL (A1: B100)

antall tall i A1: B10

ANTALL-funksjonen er lik ANTALL, men ANTALL inkluderer både tall- og tekst verdier i tallet.

Notater

• ANTALL kan håndtere opptil 255 argumenter.

• ANTALL ignorerer de logiske verdiene SANN og USANN.

• ANTALL ignorerer tekst verdier og tomme celler.

I denne leksjonen går vi gjennom ANTALL-funksjonen, som teller antall celler som inneholder tall i et celleområde.
ANTALL-funksjonen har ett argument: celleområdet hvor vi ønsker å telle antall celler som inneholder tall.
Vi skriver inn likhetstegn, ANTALL, og markerer celleområdet.
Resultatet viser at det er 8 celler som inneholder nummer.
Merk at funksjonen ignorerer alle celler som inneholder bokstaver.
I denne leksjonen har vi sett hvordan ANTALL-funksjonen fungerer, som teller antall celler som inneholder tall i et celleområde.