1 Funktioner som beräknar ANTAL och SUMMA
11 Lektioner | 1 Quiz
ANTAL – Räkna antal celler som innehåller tal
ANTALV – Räkna antalet celler i ett område som inte är tomma
ANTAL.TOMMA – Räknar antalet tomma celler i ett område
ANTAL.OM – Räknar antalet celler som motsvarar ett villkor
ANTAL.OMF – Räknar antalet celler som motsvarar flera villkor
Räkna antal celler som innehåller SANT eller FALSKT
Räkna antalet gånger en viss text förekommer i ett cellområde
SUMMA – Adderar alla värden i ett cellområde
SUMMA.OM – Adderar alla värden som uppfyller ett villkor
SUMMA.OMF-Adderar värde i celler som uppfyller flera villkor
PRODUKTSUMMA-Adderar produkten av en matris av celler
2 Funktioner med OM och ELLER
3 Lektioner | 1 Quiz
OM – Returnerar ett värde beroende på ett falsk/sant villkor
Kombinera OM med OCH/ELLER för flera villkor
Skapa en funktion med flera OM-funktioner
3 Hantera cellreferenser
4 Lektioner | 1 Quiz
Lär dig kopiera cellens exakta cellreferenser
Lär dig tekniken med absoluta och relativa cellreferenser
Summera värden från flera blad med 3D-referenser
Skapa länkar till webbsidor eller Excelceller i kalkylbladet
4 Funktioner som hanterar datum och tid
9 Lektioner | 1 Quiz
En genomgång av hur du arbetar med datum- och tidfunktioner
Ta reda på antalet dagar, månader eller år mellan två datum
Hur du tar reda på vilket nummer på året en dag har
Räkna antalet dagar till ett jubileum
SLUTMÅNAD – Hitta vilket datum som är det sista i en månad
Ta reda på vilket kvartal ett visst datum tillhör
VECKODAG – Ta reda på vilken veckodag ett datum är
NETTOARBETSDAGAR – Antalet arbetsdagar mellan två datum
ARBETSDAGAR -Returnerar ett datum efter ett antal arbetsdagar
5 Textfunktioner
11 Lektioner | 1 Quiz
Ta reda på om texten i två olika celler är lika
Sammanfoga text från celler och räkna antalet tecken (LÄNGD)
Stora eller små bokstäver med GEMENER, VERSALER och INITIAL
RENSA/STÄDA – Tar bort oönskade tecken från cellen
Hämta tecken från celler med VÄNSTER/HÖGER/EXTEXT
SÖK/HITTA – Hitta var i cellen en bokstav eller text finns
BYT UT/ERSÄTT – Byt ut och ersätt text i celler
Räkna hur många ord som finns i en cell
Räkna antalet gånger en text eller ett nummer förekommer
Sära på text från celler
Hur du använder Text till kolumner
6 Funktioner för att leta och söka värden och referenser
9 Lektioner | 1 Quiz
Sök och hämta värden med LETARAD
Sök och hämta värden med LETAKOLUMN
PASSA, INDEX, VÄLJ – Används för att hitta värden i en lista
Hämta värden med en INDIREKT cellreferens
Kombinera INDEX/PASSA för att hämta värde vänster om referens
Retunerna referensen på cellen med det högsta värdet
Ange koordinater och hämta ett cellvärde med FÖRSKJUTNING
Hämta ett värde i tvådimensionellt område med INDEX/PASSA
Hur du använder LETARAD om du inte har en exakt referens
8 Statistikfunktioner
12 Lektioner | 1 Quiz
Beräkna medelvärden med MEDEL/MEDELOM
MEDIAN/TYPVÄRDE – Beräkna mittersta/oftast förekommande värdet
STÖRSTA/MINSTA – Tar reda på det n:te största/minsta värdet
Beräkna standardavvikelsen av en grupp celler med STDAV
SLUMP returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1
SLUMP.MELLAN – Ger ett slumpmässigt värde i ett valt intervall
Ranka tal i ett intervall med RANG/RANG.MED
PERCENTIL – Returnerar värdet som motsvarar angiven percentil
KVARTIL – Returnerar värdet som motsvarar angiven kvartil
Hur du gör negativa tal till noll i en lista
PREDIKTION – Prognostiserar nästa värde baserat på historik
KORREL – Ta fram korrelationskoefficienten mellan två celloråden
9 Funktioner som avrundar tal
4 Lektioner | 1 Quiz
AVRUNDA tal till heltal eller givet antal decimaler
Använd AVRUNDA.UPPÅT/NERÅT
Avrunda till JÄMN eller UDDA heltal
Ta bort decimaler med HELTAL/AVKORTA
10 Funktioner som hanterar fel i celler
6 Lektioner | 1 Quiz
Hur vi hittar och korrigerar Cirkelreferenser
Hur vi hanterar #NAMN?, #VÄRDEFEL! och ####
Hur vi hanterar #DIVISION/0! och #REFERENS!
OMFEL – Ersätt felmeddelanden med nya värden
Spåra över- och underordnade
Felsök i formel eller funktion
11 Matrisformler
10 Lektioner | 1 Quiz
Matrisformler – Används för att förenkla flera uträkningar
Räkna antalet fel i ett cellområde med en matrisformel
Räkna antal unika värden i ett cellområde
Räkna celler med eller- och ochvillkor
Hitta det oftast förekommande ordet i ett cellområde
Summera var n:te rad i ett cellområde
Summera de största värdena i ett cellområde
Summera ett cellområde som innehåller värdefel
Summera celler med eller- och ochvillkor
Gör en dubbelkolumnssökning med en matrisformel
12 Funktioner för avskrivning
6 Lektioner | 1 Quiz
En introduktion till kapitlet om nedskrivning
LINAVSKR – Beräkna med linjär avskrivning
ÅRSAVSKR – Beräkna med årsavskrivning
DB – Beräkna med fast degressiv avskrivning
DEGAVSKR – Beräkna med dubbel degressiv avskrivning
VDEGRAVSKR – Beräkna med variabel degressiv avskrivning
13 Dynamiska Matrisfunktioner
13 Lektioner
Introduktion till Dynamiska Matrisfunktioner
Sortera en lista med SORTERA
Sortera på ett alternativt sätt med SORTERAEFTER
Ta fram alla unika värden i ett cellområde med UNIK
Skapa ett nytt cellområde med filtrerade värden med FILTER
Skapa en helt slumpad lista baserat på en annan lista med SLUMPMATRIS
Skapa en lista värden med en given sekvensräkning med SEKVENS
Hitta värden på ett helt nytt sätt med XMATCHNING
BONUS: Visa de n:te högsta eller lägsta värdena med FILTER
BONUS: Filtrera var n:te rad
BONUS: Filtrera bort columner
BONUS: Sortera en lista slumpmässigt
BONUS: Hämta gemensamma värden mellan två tabeller